خود اثر بخشی به معنای اعتماد یک فرد به خود و باور توانائی های خود نسبررسی تأثیر خود اثربخشی بر مشارکت بانوان در فعالیت های بدنی بانوان شهر یزدبت به انجام یک رفتار خاص (فعالیت بدنی) می باشد.     
        خود اثر بخشی به معنای اعتماد یک فرد به خود و باور توانائی های خود نسبت به انجام یک رفتار خاص (فعالیت بدنی) می باشد. خود اثربخشی بدین معناست که یک فرد به توانائی اش درانجام رفتارهای خاص باور داشته و به این ادراک برسد که توانائی انجام یک رفتار خاص (انجام رفتارهای سلامت بخش) در موقعیت های مختلف را دارا می باشد (Godin. etal, ۱۹۸۷). سالیس و اوون (Sallis & Owent ,۱۹۹۹) معتقدند که تعیین کننده های زیادی بر فعالیت بدنی تأثیر می گذارند از جمله این تعیین کننده ها خود اثربخشی است که باید به صورت نظام یافته در خرده گروه های متفاوت و در مراحل سنی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.


            خود اثر بخشی به معنای اعتماد یک فرد به خود و باور توانائی های خود نسبررسی تأثیر خود اثربخشی بر مشارکت بانوان در فعالیت های بدنی بانوان شهر یزد

Background Color
بت به انجام یک رفتار خاص (فعالیت بدنی) می باشد.     
        خود اثر بخشی به معنای اعتماد یک فرد به خود و باور توانائی های خود نسبت به انجام یک رفتار خاص (فعالیت بدنی) می باشد. خود اثربخشی بدین معناست که یک فرد به توانائی اش درانجام رفتارهای خاص باور داشته و به این ادراک برسد که توانائی انجام یک رفتار خاص (انجام رفتارهای سلامت بخش) در موقعیت های مختلف را دارا می باشد (Godin. etal, ۱۹۸۷). سالیس و اوون (Sallis & Owent ,۱۹۹۹) معتقدند که تعیین کننده های زیادی بر فعالیت بدنی تأثیر می گذارند از جمله این تعیین کننده ها خود اثربخشی است که باید به صورت نظام یافته در خرده گروه های متفاوت و در مراحل سنی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
   
   
    بررسی تأثیر خود اثربخشی بر مشارکت بانوان در فعالیت‌های بدنی (مطالعه موردی: بانوان شهر یزد)    
    دانلود فایل barasi tasire khod asarbakhshi bar mosharekate banoan.pdf     200 KB     application/pdf    
       
 http://www.box.net/shared/3lhegtq88zhmfzyq9mr8